top of page
 • Δ.Σ.

Διημερίδα: Διάλογος για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα 28-29 Μαρτίου 2017


Διημερίδα για τη Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα διοργανώνει το Υπουργείο Υγείας το διήμερο 28-29 Μαρτίου 2017 στο ξενοδοχείο "ΤΙΤΑΝΙΑ" στο κέντρο της Αθήνας (οδός Πανεπιστημίου). Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Υπ. Υγείας και το Γραφείο του Π.Ο.Υ. για την Ευρώπη, ενώ με την παρουσία τους θα τιμήσουν το γεγονός ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας και η περιφερειακή Δ/ντρια του Π.Ο.Υ. για την Ευρώπη, Δρ. Σουζάνα Γιάκαμπ.

Διάλογος για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υγείας

“Η Δημόσια Υγεία στον 21ο αιώνα”

Αθήνα, 28-29 Μαρτίου 2017

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Υπουργείο Υγείας έχει ξεκινήσει ένα συλλογικό πρόγραμμα για τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας, με σκοπό τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού της Ελλάδας και της ισότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο ευάλωτες και επηρεασμένες από την κρίση ομάδες. Αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος, ως μέρος της δέσμευσης της κυβέρνησης για την καθολική υγειονομική κάλυψη, είναι να υποστηρίξει τη διαμόρφωση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας με σκοπό να καταστεί το σύστημα υγείας ικανό να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού, ιδιαίτερα τους οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτους και συγκεκριμένα τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, οι οποίοι συχνά έχουν διαφορετικές ανάγκες από τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης αντικατοπτρίζεται στο πρόσφατο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ν.4368 (Φεβ 2016), το οποίο εξασφαλίζει την προστασία των ανασφάλιστων και παρέχει καθολική πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες περίθαλψης, κάνοντας έτσι συγκεκριμένα βήματα προς την εξάλειψη των εμποδίων στην πρόσβαση. Αποτυπώνεται επίσης στη δέσμευση του Υπουργείου Υγείας με το πενταετές Πρόγραμμα Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων με τίτλο: «Ο τομέας της Υγείας στην Ελλάδα πέρα από την λιτότητα: 100 σημεία Δράσης στην κατεύθυνση της καθολικής κάλυψης» (από δω και στο εξής «Σχέδιο 100 δράσεων»), το οποίο περιέχει μια σειρά δεσμεύσεων με απώτερο σκοπό την πρόοδο προς την καθολική κάλυψη, την διαφάνεια, την χωρίς αποκλεισμούς σύγχρονη διακυβέρνηση και τη δίκαιη και βιώσιμη χρηματοδότηση για την περίθαλψη, όπως υποστηρίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πολιτικής, Υγεία 2020.

Ο διάλογος πολιτικής της Δημόσιας Υγείας αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος μεταρρυθμίσεων του συστήματος υγείας από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας - Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης. Δύο από τα βασικότερα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα κάτω από την τρέχουσα φάση της υποστήριξης, είναι η δημιουργία μιας δέσμης για την Δημόσια Υγεία ως μέρος των υπηρεσιών που θα προσφέρει το νέο δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει την λειτουργία του το δεύτερο εξάμηνο του 2017 και η ανάπτυξη μιας νέας μεσοπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. Αυτά θα είναι ευθυγραμμισμένα με το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την Ενίσχυση Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πολιτικής της Υγείας -Health 2020- και την ατζέντα για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

οι αποτελεσματικεσ υπηρεσιεσ δημοσιασ υγειασ αποτελουν βασικο συστατικο ενοσ αποτελεσματικου συστηματοσ πφυ

Οι χρόνιες περικοπές στον προϋπολογισμό μειώσανε σημαντικά την δαπάνη για τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας την ίδια στιγμή που οι δείκτες φτώχειας αυξήθηκαν. Παράλληλα υπήρξε μια εκτός προηγουμένου είσοδος προσφύγων και μεταναστών, όχι μόνο με βραχυπρόθεσμες ή μακρυπρόθεσμες ανάγκες για υγειονομική φροντίδα αλλά και με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Αυτές οι προκλήσεις έχουν ενταθεί από την ανάγκη για αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση των υφιστάμενων υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις τρέχουσες ανάγκες του πληθυσμού και ιδίως του νέου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης.

Εάν ο στόχος της μεταρρύθμισης της ΠΦΥ - με το να δημιουργήσει ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανθρωποκεντρικό εθνικό σύστημα υγείας - είναι να βελτιώσει την υγεία του πληθυσμού, είναι σημαντικό οι υπάρχουσες υπηρεσίες της Δημόσιας Υγείας, οι οποίες για ιστορικούς λόγους επικεντρώνονται στον έλεγχο και την πρόληψη των μεταδοτικών ασθενειών, να διαμορφωθούν με επίκεντρο τη μείωση του επιπολασμού και της επίπτωσης των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων (Non Communicable Diseases - NCDs). Για να επιτευχθεί αυτό θα απαιτηθούν νέες προσεγγίσεις που καλύπτουν όλες τις βασικές αιτίες των νοσημάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων της υγείας, όπως οι κοινωνικοί, οι περιβαλλοντικοί και ίσως το πιο σημαντικό, οι παράγοντες συμπεριφοράς.

Όπως τονίζεται στο Υγεία 2020, οι προσεγγίσεις που διατρέχουν όλο το κοινωνικό και όλο το κυβερνητικό φάσμα, θα είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη αποτελεσματικών παρεμβάσεων με βάση τον πληθυσμό, όπως αποτυπώνεται στο Σχέδιο Δράσης για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη-Μεταδιδόμενων Νοσημάτων 2012 – 2016. Οι υπηρεσίες προαγωγής της υγείας και πρόληψης των ασθενειών, καθώς και η αυξημένη έμφαση στην ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις προσεγγίσεις με βάση το φύλο θα είναι επίσης απαραίτητες. Τέλος, τα συστήματα επιτήρησης νόσων θα χρειαστεί να κινηθούν πέραν της παραδοσιακής επικέντρωσής τους στα μεταδοτικά νοσήματα και να συμπεριλάβουν την αποτελεσματική παρακολούθηση των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Οι νέες αυτές προσεγγίσεις θα απαιτήσουν επίσης την ανάπτυξη μηχανισμών για την ενσωμάτωση της λογικής της Δημόσιας Υγείας σε όλες τις πολιτικές, με σκοπό τη διασφάλιση μιας διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς. Απαραίτητη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών καθοριστών της υγείας είναι επίσης η προέκταση πέρα από τα όρια του συστήματος υγείας, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες προαγωγής υγείας και υγιούς διαβίωσης σε όλους τους κοινωνικούς τομείς. Μόνο με τέτοιες μεταρρυθμίσεις το Υπουργείο Υγείας θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις υγείας που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο και παγκοσμιοποιημένο κόσμο, αλλά και να προστατεύσει τους πολίτες της από την οικονομική δυσχέρεια που οφείλεται σε καταστροφικές δαπάνες για την υγεία, με ένα οικονομικά βιώσιμο τρόπο.

Οι μεταρρυθμίσεις προς την καθολική υγειονομική κάλυψη θα πάρουν χρόνο και θα απαιτήσουν αφοσιωμένους, ικανούς ανθρώπους, από φορείς χάραξης πολιτικής και αξιωματούχους της κυβέρνησης μέχρι επαγγελματίες της Δημόσιας Υγείας και από παρόχους υπηρεσιών υγείας μέχρι ασθενείς και πολίτες. Ο διάλογος αυτός για την πολιτική της Δημόσιας Υγείας στοχεύει να δημιουργήσει την κατάλληλη υποστήριξη στις αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις και να προσδιορίσει πρακτικούς τρόπους εφαρμογής τους, με το να συγκεντρώσει τους εκπροσώπους των βασικών ενδιαφερομένων στον τομέα της υγείας συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων, τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους αγοραστές, τους επαγγελματίες υγείας, τους παρόχους υπηρεσιών υγείας, τους υπεύθυνους των υπηρεσιών αυτών, καθώς και τις περιφερειακές διοικήσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα, ομάδες ασθενών και του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Η Δημόσια Υγεία έχει μακρά και υπερήφανη ιστορία στην Ελλάδα, με αποδεικτικό παράδειγμα την ίδρυση ήδη από το 1929 της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (τότε Σχολή Υγιεινής Αθηνών). Ιδρύματα όπως το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) επέτρεψαν στην Ελλάδα να ελέγχει και να αποτρέπει αποτελεσματικά την μεταδοτικά νοσήματα, παρόλα αυτά υπάρχει η ανάγκη ανάπτυξης νέων δυνατοτήτων για τη Δημόσια Υγεία για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το δύσκολο φορτίο των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων και των τραυματισμών. Η πίεση που ασκείται στο υφιστάμενο δημόσιο σύστημα υγείας από τη μείωση των προϋπολογισμών, την αυξανόμενη φτώχεια και την μεγάλη εισροή προσφύγων και μεταναστών, έχει εκθέσει πολλές αδυναμίες, εντόπισε μια πληθώρα διαρθρωτικών προκλήσεων και αποκάλυψε την ανάγκη αναζωογόνησης της κοινότητας που ασχολείται με την Δημόσια Υγεία. Η υιοθέτηση της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για τους πρόσφυγες και την υγεία των μεταναστών στην Ευρώπη - η πρώτη αυτού του είδους - κατά την 66η Σύνοδο της Περιφερειακής Επιτροπής για την Ευρώπη το Σεπτέμβριο του 2016 (EUR / RC66 / R6) προσφέρει μια ευκαιρία για την υποστήριξη της μεταρρύθμιση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας στον τομέα αυτό.

Ο διάλογος αυτός θα δημιουργήσει ένα πρόγραμμα και μια ευκαιρία για αντιπαράθεση και συζήτηση με σκοπό να επιτύχει συναίνεση σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο μιας νέας στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία, ευθυγραμμισμένη με το Υγεία 2020 και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Ο διάλογος θα χρησιμεύσει επίσης στη διαμόρφωση κατευθυντήριων οδηγιών για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Υγεία, σε αντιστοίχιση με το Σχέδιο Στρατηγική και Δράση για την Υγεία των Προσφύγων και Μεταναστών του ΠΟΥ Ευρώπης και στη δημιουργία δέσμευσης για την βελτίωση της υγείας του ευρύτερου πληθυσμού όχι μόνο των μεταναστών και των προσφύγων. Συγχρόνως, θα συμβάλλει στην αύξηση διαφάνειας των μεταρρυθμίσεων για τη Δημόσια Υγεία, της στρατηγικής, του σκοπού και των στόχων της κυβέρνησης, στη μείωση της ανισότητας και στην υιοθεσία πολιτικών σχετικά με το ευαίσθητο θέμα της μετανάστευσης. Ο διάλογος θα παρέχει επίσης ανασκόπηση διεθνούς εμπειρίας και τι διδάχθηκε από την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και θα λειτουργήσει ως μέσο επαναφοράς της δέσμευσης καίριων φορέων, όπως και των επαγγελματιών της Δημόσιας Υγείας που επηρεάζονται άμεσα από τις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα.

Οι στόχοι του διαλόγου είναι:

• Να δημιουργηθεί μια κοινή αντίληψη για την επείγουσα ανάγκη μετατόπισης από την έμφαση στη θεραπευτική φροντίδα προς την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών

• Να καθιερωθεί μια κοινή αντίληψη ανάγκης για προσέγγιση σε όλο το κοινωνικό και κυβερνητικό φάσμα, για ανάγκη ηγεσίας υψηλού επιπέδου και για αποτελεσματικούς διατομεακούς μηχανισμούς που θα εξασφαλίσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα

• Να εντοπιστούν οι διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπάρχουσες δημόσιες υπηρεσίες υγείας και να συζητηθούν οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες σε αντιστοιχία με το Σχέδιο Στρατηγική και Δράση για την Υγεία των Προσφύγων και Μεταναστών του ΠΟΥ Ευρώπης

• Να συζητηθούν και να συμφωνηθούν αναδυόμενες αρχές και θεματικές για ένα Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Δημόσιας Υγείας 2017-2021 για την Ελλάδα και οι προτεραιότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν

• Να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα συζήτησης των προκλήσεων και ανταλλαγής των διδαγμάτων τόσο από την Ελλάδα αλλά και από ολόκληρη την Ευρώπη

• Να αναζωπυρώσει το αίσθημα συναντίληψης και κοινών στόχων των μελών της κοινότητας υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονται αρμόδιοι φορείς όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις της Δημόσιας Υγείας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, επιλεγμένοι εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών καθώς και διεθνείς εμπειρογνώμονες με πρακτική εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων της Δημόσιας Υγείας.

Οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα περιλαμβάνουν εκπροσώπους του Γραφείου του Πρωθυπουργού, Υπουργικών Γραφείων, Γενικούς Γραμματείς, εκπροσώπους φορέων της Δημόσιας Υγείας και των επαγγελματικών ενώσεων, σχετικούς οργανισμούς χρηματοδότησης, υπεύθυνοι διοικητικών και υγειονομικών περιφερειών, οργανώσεις ασθενών, ιατρικές και νοσηλευτικές ενώσεις και συλλόγους, οργανώσεις επαγγελματιών υγείας και σχολές Δημόσιας Υγείας. Υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Υγεία θα κληθούν από έναν επιλεγμένο αριθμό κρατών μελών, για να μοιραστούν την εμπειρία τους στην επίτευξη των κοινών στόχων.

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, η Περιφερειακή Διευθύντρια του ΠΟΥ, ο Υπουργός Υγείας της Κύπρου και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας της Ιταλίας, έχουν κληθεί και θα συμμετέχουν στην εναρκτήρια συνεδρίαση του διαλόγου.

γλωσσα

Οι συζητήσεις θα γίνουν στα Ελληνικά και τα Αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση.

οργανωτικοι φορεισ

 • Υπουργείο Υγεία της Ελλάδας, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας

 • Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Περιφερειακό Γραφείο για την Ευρώπη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 (Έναρξη 09:30)

Εναρκτήριοι χαιρετισμοί (90’)

Αντικείμενα:

 1. Υποδοχή συμμετεχόντων και παρουσίαση των αντικειμένων του διαλόγου

 2. Εορταστική ομιλία για τα 100 χρόνια Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα

Προεδρείο: Γιάννης Μπασκόζος, ΓΓ Δημόσιας Υγείας

 • Ανδρέας Ξανθός, Υπουργός Υγείας

 • Αλέξης Τσίπρας, Πρωθυπουργός

 • Γιώργος Παμπορίδης, Υπουργός Υγείας της Κύπρου

 • Dr Zsuzsanna Jakab, Regional Director, WHO Regional Office for Europe

Ομιλία: Θεόδωρος Δαρδαβέσης: “100 χρόνια Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα”

2η Συνεδρία. Μεταρρύθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας: προκλήσεις σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο (60’)

Αντικείμενα:

 1. Να γίνει επισκόπηση των τάσεων σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο, που επηρεάζουν την οικονομική, την κοινωνική και την υγειονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα και έχουν συνέπειες σ το μέλλον της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα

 2. Να αναπτυχθεί μιας κοινής αντίληψη της των Σημείων και Στόχων για Βιώσιμη Ανάπτυξη για το 2030 (SDGs) και πως συνδέονται με το πλαίσιο Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Υγεία για το 2020

 3. Να αναλυθούν οι ευκαιρίες που παρέχουν τα SDGs και το Υγεία 2020 και να εντοπιστούν οι στρατηγικές κατευθύνσεις για την Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα

 • Προεδρείο: Ανδρέας Ξανθός, Υπουργός Υγείας και Dr Zsuzsanna Jakab, Περιφερειακή Διευθύντρια ΠΟΥ Ευρώπης

Ομιλίες:

 • Dr Piroska Ostlin, Director, Division of Policy and Governance for Health and Well-being, WHO Regional Office for Europe: Υγεία 2020, τα Σημεία και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 (20’)

 • Dr Hans Kluge, Director, Division of Health Systems and Public Health, WHO Regional Office for Europe: Η Δημόσια Υγεία στον 21ο αιώνα: Προκλήσεις και ευκαιρίες (15’)

 • Γιάννης Μπασκόζος, ΓΓ Δημόσιας Υγείας: Η Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα: Ευκαιρίες και προκλήσεις για την εφαρμογή του Υγεία 2020 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (15’)

3η Συνεδρία. Βασικές προκλήσεις για την υγεία του πληθυσμού στην Ελλάδα του 21ου αιώνα (90’)

Αντικείμενα:

 1. Να κατανοηθούν από τους συμμετέχοντες βασικά ζητήματα Δημόσιας Υγείας:

 • Βασικά αίτια πρόωρης θνησιμότητας και νοσηρότητας και οι σχετικοί παράγοντες κινδύνου για τις ασθένειες αυτές

 • Η ανάγκη διατομεακής δράσης για την πρόληψη των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων

 • Ασφάλεια της υγείας και ο Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός

 • Η εμφάνιση της μικροβιακής αντοχής ως προτεραιότητα της Δημόσιας Υγείας και γιατί υπάρχει επείγουσα αναγκαιότητα δράσης

 • Οι τραυματισμοί ως αιτία αναπηρίας και θνησιμότητας

 1. Να ξεκινήσει ο διάλογος για τα σημαντικά αυτά θέματα για το μέλλον της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα

Προεδρείο: Θάνος Δημόπουλος, Πρύτανης ΕΚΠΑ, Dr Hans Kluge, Director, Division of Health Systems and Public Health, WHO Regional Office for Europe

Ομιλίες:

 • Dr Claudia Stein, Director of the Division of Information, Evidence, Research and Innovation, WHO Regional Office for Europe: Γενική εικόνα της υγείας και ευεξίας στην Ελλάδα (15’)

 • Παγώνα Λάγιου, Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόσεδρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου Harvard, ΗΠΑ: Ο ρόλος των μη μεταδοτικών νοσημάτων και των σχετικών παραγόντων κινδύνου στο φορτίο νοσηρότητας στην Ελλάδα 15’)

Συζήτηση:

 • Dr Anne S. Johansen, Programme Manager, Division of Policy and Governance for Health and Well-being, WHO Regional Office for Europe: Ένα νέο πρότυπο: Η αναγκαιότητα προαγωγής της υγείας και πρόληψης των ασθενειών, καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής (10’)

 • T. Hofmann, Team Lead IHR, Monitoring and Evaluation, Division of Health Emergencies and Communicable Diseases, WHO Regional Office for Europe: Η ασφάλεια στον χώρο της υγείας και ο Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός: μια ημιτελής ατζέντα (10’)

 • Dr D. Sethi, Programme Manager, Violence and Injury Prevention, Division of Noncommunicable Diseases and Life-Course, WHO Regional Office for Europe: Τραυματισμοί – Μια συχνά υποτιμημένη αιτία αποτρέψιμων αναπηριών και θανάτων (10’)

 • Θεοδώρα Σταύρου: Η αναγκαιότητα ανασυγκρότησης της Δημόσιας Υγείας (10 min)

Ανοικτή συζήτηση (20’)

4η συνεδρία. Μετατρέποντας μια πρόκληση σε ευκαιρία: ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας μέσω ενεργειών για την υγεία των προσφύγων και των μεταναστών (2 ώρες)

Αντικείμενα:

 1. Να παρουσιαστεί το νέο Σχέδιο Στρατηγικής και Δράσης για Πρόσφυγες και Μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ, προκειμένου να διευκολυνθεί η υιοθέτησή του από την Ελλάδα (και αν συμφωνηθεί και από άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν εισροές προσφύγων και μεταναστών).

 2. Να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τις επιδημιολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, να συζητηθούν αυτές οι προκλήσεις και ι ευκαιρίες εφαρμογής της Στρατηγικής

Προεδρείο: Βασίλης Θεοδώρου, Διευθυντής Γραφείου ΓΓ Δυμόσιας Υγείας, Dr Piroska Ostlin, Director, Division of Policy and Governance for Health and Well-being, WHO Regional Office for Europe

Ομιλίες:

 • Santino Severoni: Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Υγεία των Προσφύγων και Μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ (15’)

 • Γιάννης Μπασκόζος: Η κατάσταση της υγείας των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα (15’)

 • Dr Ranieri Guerra: Η κατάσταση της υγείας των προσφύγων και μεταναστών στην Ιταλία (15’)

Συντονισμός: Άγης Τερζίδης, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ

Συζήτηση: Προκλήσεις και ευκαιρίες για την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Υγεία των Προσφύγων και Μεταναστών (45’)

 • Γιάννης Μουζάλας, Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής

 • Ανθή Καραγγελή, Διευθύντρια Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

 • Θεόφιλος Ρόζεμπεργκ, Πρόεδρος ΔΣ Κέντρου Ελέχγου και Πρόληψης Νοσημάτων

 • Νίκος Παπαευσταθίου, Διοικητής Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας

 • Αγγελική Αρώνη, Συντονίστρια Ομάδας Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων, Υπουργείο Παιδείας, Ερευνών και Θρησκευμάτων

 • Philippe Leclerc, Αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα

 • Σοφία Τζιτζίκου, Πρόεδρος Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNICEF

 • Roumyana Petrova-Benedict, Περιφερειακή Διευθύντρια Μεταναστευτικής Υγείας για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

 • Αντώνης Αυγερινός, Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

 • Απόστολος Βεΐζης, Υπεύθυνος προγραμμάτων του ελληνικού τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

 • Νικήτας Κανάκης, Πρόεδρος ΔΣ Γιατρών του Κόσμου

Ανοικτή συζήτηση (30’)

5η Συνεδρία: Νέα πρότυπα για την Δημόσια Υγεία: Καθιερώνοντας πολιτικές και συστήματα για την υγεία, όχι μόνο για τα συστήματα υγείας (90’)

Αντικείμενα:

α) Να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες σε προσεγγίσεις που απαιτούν την συμβολή όλης της κυβέρνησης και των κοινωνικών ομάδων, στο «Υγεία 2020» και τις εφαρμογές του στο πλαίσιο των Σημείων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη για το 2030

β) Να μοιραστούν εμπειρείες και παραδείγματα για το πώς αυτές οι έννοιες έχουν συγκεκριμενοποιηθεί σε διαφορετικά πλαίσια και άλλες χώρες

γ) Να συζητηθούν οι επιπτώσεις των νέων προτύπων Δημόσιας Υγείας σχετικά με το σχεδιασμό των αντίστοιχων υπηρεσιών στην Ελλάδα

Προεδρείο: Δημήτρης Νιάκας, Καθηγητής Οικονομικών και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Dr Piroska Ostlin, Director of the Division of Policy and Governance for Health and Well-being, WHO Regional Office for Europe

Ομιλία:

 • Άγης Τσουρός, Πρώην Διευθυντής, Περιφερειακό Γραφείο ΠΟΥ Ευρώπη, Επισκέπτης Καθηγητής, Ινστιτούτο Παγκόσμιας Καινοτομίας στην Υγεία, Imperial College London: Ευκαιρίες και δυνατότητες αξιοποίησης στην Ελλάδα προσεγγίσεων για την υγεία και την ευεξία, που να βασίζονται στην συμβολή όλης της κυβέρνησης και των κοινωνικών ομάδων (15’)

Συζήτηση: Προσεγγίσεις για την βελτίωση της υγείας, που να βασίζονται στην συμβολή όλης της κυβέρνησης και των κοινωνικών ομάδων

 • Cathy Weatherup, Strategic Lead for Health & Sustainability, Public Health Wales: Η ευεξία των μελλοντικών γενιών (10’)

 • Dr Michael Drupp, Director, Department of Health, Regional Association of Local Sickness Funds (Allgemeine Ortskrankenkasse) of Lower Saxony (AOK), Germany: Τάσεις προαγωγής υγείας στον εργασιακό χώρο στη Γερμανία (10’)

 • Monika Kosinska, Programme Manager, Governance for Health, Division for Policy and Governance for Health and Well-being, WHO Regional Office for Europe: Πρόσφατες περιφερειακές και τοπικές προωτοβουλίες για την προώθηση διατομεακών δράσεων στην υγεία – Οι διακυρήξεις του Παρισιού και του Πεκς (10’)

 • Ηλίας Γεωργαντάς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης: Διατομεακή συνεργασία στην Ελλάδα: Προκλήσεις και ευκαιρίες (10’)

Ανοικτή συζήτηση (35’)

Δεξίωση (90’)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 (Έναρξη 09:30)

6η Συνεδρία: Ομαδικές συζητήσεις: Εντοπισμός και ανάλυση καίριων προκλήσεων δημόσιας υγείας και προτάσεις με πιθανές λύσεις (3ω15’ με ενδιάμεσο διάλειμμα)

Δραστηριότητα: Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες με περίπου 20 άτομα η καθεμία. Σε κάθε ομάδα θα δοθεί ένα θέμα (βλ. πρόγραμμα) και μια σειρά από ερωτήσεις να απαντηθούν ή/και προκλήσεις να προταθούν λύσεις. Κάθε ομάδα θα έχει δύο εμπειρογνώμονες στα σχετικά θέματα και έναν εισηγητή. Οι εισηγητές των ομάδων εργασίας για το ίδιο θέμα θα κληθούν να προετοιμάσουν και να παραδώσούν μια κοινή παρουσίαση. Θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση για κάθε μία από τις έξι παρουσιάσεις.

Αντικείμενο: Να εμπλακούν οι συμμετέχοντες στον εντοπισμό προκλήσεων και την εξεύρεση λύσεων στις διάφορες πτυχές της Δημόσιας Υγείας.

Προεδρείο: Άννα Τσεκούρα, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Ms Caroline Knepper, Cluster “Labor Market, Health and Social Services”, Structural Reform Support Services, European Commission

Θέματα:

1. Σύνδεση της ΠΦΥ με τις υπηρεσίες και τις δράσεις Δημόσιας Υγείας, με σκοπό την αποτελεσματική πρόληψη και την προαγωγή της υγείας

2. Πρόληψη και έλεγχος των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων – Επαγγελματική και περιβαλλοντική υγεία

3. Κοινωνικές ανισότητες και Δημόσια Υγεία

4. Επείγουσες καταστάσεις Δημόσιας Υγείας - Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός, διασυνοριακές απειλές για την υγεία, μεταδοτικά νοσήματα

5. Στρατηγικές αντιμετώπισης μικροβιακής αντοχής και νοσοκομειακών λοιμώξεων

6. Διαχείριση εμβολίων και εμβολιασμών - Εμβολιαστική πρόληψη και ανοσοποίηση

 • Αναφορά των συντονιστών

 • Σχολιασμός των εμπειρογνωμόνων

 • Ανοικτή συζήτηση

7η Συνεδρία: Αποτελεσματικότητα υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα (2ω30’)

Δραστηριότητα: Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες με περίπου 20 άτομα η καθεμία. Σε κάθε ομάδα θα δοθεί ένα θέμα (βλ. πρόγραμμα) και μια σειρά από ερωτήσεις να απαντηθούν ή/και προκλήσεις να προταθούν λύσεις. Κάθε ομάδα θα έχει δύο εμπειρογνώμονες στα σχετικά θέματα και έναν εισηγητή. Οι εισηγητές των ομάδων εργασίας για το ίδιο θέμα θα κληθούν να προετοιμάσουν και να παραδώσούν μια κοινή παρουσίαση. Θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση για κάθε μία από τις έξι παρουσιάσεις.

Αντικείμενα: Να εμπλακούν οι συμμετέχοντες στον εντοπισμό των υφιστάμενων προκλήσεων στις υπάρχουσες δομές των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και να προταθούν πιθανές λύσεις που μπορούν να συμπεριληφθούν στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Δημόσια Υγεία 2017-2021.

Προεδρείο : Γιώργος Ντουνιάς, Διευθυντής Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Συνεργάτης Υπουργού Υγείας, Dr Hans Kluge, Director, Division of Health Systems and Public, WHO Regional Office for Europe

Θέματα:

1. Ρόλοι και αρμοδιότητες: σχεδιάζοντας αποτελεσματικές και σύγχρονες δομές Δημόσιας Υγείας

2. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Υγεία. Εκπαίδευση, εξειδίκευση, επαγγελματικές δεξιότητες

3. Διασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

 • Αναφορά των συντονιστών

 • Σχολιασμός των εμπειρογνωμόνων

 • Ανοικτή συζήτηση

8η Συνεδρία: Τελικές παρατηρήσεις και κλείσιμο

Αντικείμενα:

α) Σύνοψη των βασικών μηνυμάτων του διαλόγου

β) Προσδιορισμός των επόμενων βημάτων

γ) Αξιολόγηση του διαλόγου

Προεδρείο: Γιώργος Γιαννόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υγείας, Dr Hans Kluge, Director, Division of Health Systems and Public Health, WHO Regional Office for Europe

Γιάννης Μπασκόζος: Τα επόμενα βήματα προς ένα Στρατηγικό Σχέδιο Δημόσιας Υγείας 2017 – 2021

o Περίληψη βασικών σημείων (ΠΟΥ)

o Τελικές παρατηρήσεις

o Αξιολόγηση


15 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page