top of page
  • Δ.Σ.

Περιοδικό Βιο-Χρονικά - call for papers


Αγαπητές όλες, αγαπητοί όλοι,

το Εργαστήριο με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνει ότι αποφάσισε να προχωρήσει στην έκδοση του εξαμηνιαίου peer-reviewed ηλεκτρονικού περιοδικού του για τη Βιοηθική σε ηλεκτρονική μορφή, με τίτλο "Βιο-Χρονικά".

Σε αυτό δημοσιεύονται άρθρα, εργασίες και ανασκοπήσεις με θεματικό πυρήνα τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο του δικαίου, της ιατρικής, της τεχνολογίας και της βιοηθικής. Στο περιοδικό γίνονται δεκτές προς δημοσίευση επιστημονικές μελέτες μελών ΔΕΠ, μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και διδακτόρων. Τονίζεται ότι στο περιοδικό δημοσιεύονται εργασίες, οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί (ούτε τελούν υπό δημοσίευση) σε άλλα περιοδικά.

Καλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να μας αποστείλουν τα άρθρα τους προς αξιολόγηση και πιθανή δημοσίευση. Επισυνάπτονται οι προϋποθέσεις δημοσίευσης και η ενημέρωση για το περιοδικό, καθώς και ενημέρωση για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Με εκτίμηση,

το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής ΑΠΘ

--

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής σας λαμβάνει χώρα από το Kέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το οποίο είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά το νόμο (Γενικός Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και έχει την έδρα του στον στη Θεσσαλονίκη, Πανεπιστημιούπολη 54124 Θεσσαλονίκη, τηλ. Κέντρο: 2310 996000. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την παρούσα αίτηση συμμετοχής στο συγκεκριμένο επιμορφωτικό σεμινάριο (ή θερινό σχολείο κ.λπ.) και δεν πρόκειται να διαβιβαστούν, περαιτέρω, σε τρίτους, εκτός από το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής ΑΠΘ που υλοποιεί το επιμορφωτικό σεμινάριο, και τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΠΘ. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται από το ΚΕΔΙΒΙΜ και τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ για δύο έτη, λαμβάνονται δε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας τους, σύμφωνα με το νόμο. Έλαβα γνώση ότι η παροχή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την παρούσα αίτηση και ότι αν δεν τα παρέχω δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών για τη συμμετοχή μου στο σεμινάριο. Έλαβα γνώση του δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση, και διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων που με αφορούν και το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητά τους. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολής στην ως άνω διεύθυνση του ΑΠΘ (υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του ΑΠΘ). Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr  Τα δικαιώματά μου  Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικά Newsletter του Εργαστηρίου Ναι  Όχι  Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις για μελλοντικά σεμινάρια/εκδηλώσεις με e-mail Ναι  Όχι 

--

Το περιοδικό Γενικά Το Περιοδικό ΒΙΟ - ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ηλεκτρονική έκδοση του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Στο περιοδικό δημοσιεύονται άρθρα, εργασίες και ανασκοπήσεις με θεματικό πυρήνα τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο του δικαίου, της ιατρικής, της τεχνολογίας και της βιοηθικής. Στο περιοδικό γίνονται δεκτές προς δημοσίευση επιστημονικές μελέτες μελών ΔΕΠ, μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και διδακτόρων. Στο Περιοδικό δημοσιεύονται εργασίες, οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί (ούτε τελούν υπό δημοσίευση) σε άλλα περιοδικά. Το περιοδικό εκδίδεται αποκλειστικά στο διαδίκτυο και είναι εξαμηνιαίο.

Σκοπός Σκοπός του Περιοδικού είναι η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων μεταξύ των επιστημόνων των ανωτέρω κλάδων με ιδιαίτερο θεωρητικό ή πρακτικό ενδιαφέρον για θέματα που αφορούν το δίκαιο και τη βιοηθική. Πιο συγκεκριμένα, στο Περιοδικό μπορούν να δημοσιευθούν, στην ελληνική ή στις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά): i. Άρθρα Σύνταξης Σύντομα άρθρα με κριτική τοποθέτηση πάνω σε επίκαιρα και αμφιλεγόμενα θέματα. Τα Άρθρα Σύνταξης γράφονται από επιστήμονες με προσωπική άποψη επί του θέματος, μετά από πρόσκληση της Συντακτικής Επιτροπής. ii. Πρωτότυπες Εργασίες Πρωτότυπες μελέτες, οι οποίες πραγματεύονται θέματα με ελεύθερη επιλογή των συγγραφέων. iii. Ανασκοπήσεις Συνθετική παρουσίαση και βιβλιογραφική ανασκόπηση ζητημάτων που αφορούν στο δίκαιο και στη βιοηθική. Οι Ανασκοπήσεις γράφονται μετά από πρόσκληση της Συντακτικής Επιτροπής ή μετά από πρωτοβουλία των ίδιων των συγγραφέων.

Ενημέρωση για τα πνευματικά δικαιώματα Οι Συγγραφείς που δημοσιεύουν εργασίες τους σε αυτό το περιοδικό συμφωνούν στους παρακάτω όρους: Οι Συγγραφείς διατηρούν τα Πνευματικά Δικαιώματα και χορηγούν στο περιοδικό το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης ενώ ταυτόχρονα τα πνευματικά δικαιώματα της εργασίας προστατεύονται σύμφωνα με την Creative Commons Attribution - Non Commercial - No

Derivatives 4.0 /International (CC BY-NC-ND 4.0) που επιτρέπει σε τρίτους - αποδέκτες της άδειας να μεταφορτώνουν τα έργα σας και να τα μοιράζονται με άλλους, αρκεί να γίνεται αναφορά στους συγγραφείς και την αρχική δημοσίευση σε αυτό το περιοδικό, αλλά δεν μπορούν να τα αλλάξουν κατά κανέναν τρόπο, ή να τα χρησιμοποιήσουν εμπορικά. Οι Συγγραφείς μπορούν να συνάπτουν ξεχωριστές, και πρόσθετες συμβάσεις και συμφωνίες για την μη αποκλειστική διανομή της εργασίας όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό αυτό (π.χ. κατάθεση σε ένα ακαδημαϊκό καταθετήριο ή δημοσίευση σε ένα βιβλίο), με την προϋπόθεση της αναγνώρισης και την αναφοράς της πρώτης δημοσίευσης σε αυτό το περιοδικό.

--

Διαδικασία Δημοσίευσης Οι Πρωτότυπες Εργασίες και οι Ανασκοπήσεις κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στη Συντακτική Επιτροπή στο medlawlab.auth@gmail.com Στη συνέχεια, διαβιβάζονται χωρίς το όνομα του συγγραφέα, σε διεπιστημονική ομάδα τριών κριτών, που επιλέγονται σε συνάφεια με το αντικείμενο είτε από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής είτε και από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Οι κριτές αξιολογούν την εργασία και καταθέτουν παρατηρήσεις, τις οποίες γνωστοποιεί η Συντακτική Επιτροπή στους συγγραφείς για να τις λάβουν υπ’ όψη και να υποβάλουν το οριστικό κείμενο. Όσες εργασίες λάβουν οριστική έγκριση από τους κριτές, δημοσιεύονται στο περιοδικό , με ευθύνη της Συντακτικής Επιτροπής. Επισημαίνεται ότι οι απόψεις στα κείμενα εκφράζουν μόνο τους συγγραφείς.

Οδηγίες προς τους συγγραφείς Οι Πρωτότυπες Εργασίες και οι Ανασκοπήσεις κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στη Συντακτική Επιτροπή στο medlawlab.auth@gmail.com Οι υποβαλλόμενες εργασίες θα πρέπει να είναι σε αρχείο MicrosoftWord, σε γραμματοσειρά για όλο το κείμενο Calibri, με μέγεθος γραμματικών στοιχείων 12 και διάκενο 1,15 γραμμή για το κυρίως κείμενο και μέγεθος γραμματικών στοιχείων 10 και μονό διάστιχο για τις υποσημειώσεις και τις παραπομπές (και απόσταση 0 από τη μία παράγραφο στην άλλη) σε πλήρη στοίχιση. Περίληψη Κάθε υποβαλλόμενη εργασία θα συνοδεύεται από μία σύντομη, έως 300 λέξεις, περίληψη (Abstract) στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Παράλληλα, η κατάθεση της μελέτης πρέπει να συνοδεύεται από ορισμένες λέξεις-κλειδιά για τη λημματική κατάταξη αυτής. Τίτλος Ο τίτλος κάθε εργασίας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν σύντομος, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 170 χαρακτήρες (χωρίς κενά). Κυρίως Κείμενο Οι υποβαλλόμενες Πρωτότυπες Εργασίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 7.000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων και βιβλιογραφικών παραπομπών), ενώ οι Ανασκοπήσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8.000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων και βιβλιογραφικών παραπομπών).

Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς παρακαλούνται να φροντίζουν για την εσωτερική διάρθρωση και οργάνωση του κειμένου τους, προβλέποντας υποδιαιρέσεις (π.χ. Ενότητες, Κεφάλαια, κ.λπ.). Συνιστάται, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό, οι εργασίες να περιλαμβάνουν: εισαγωγή, επιστημονικά δεδομένα, ηθικά ζητήματα, νομικά ζητήματα και, τέλος, συμπεράσματα. Στο κυρίως κείμενο θα πρέπει να υπάρχει διάστημα εσοχής σε κάθε νέα παράγραφο. Παρακαλούνται οι συγγραφείς να λαμβάνουν υπόψιν ιδιαιτέρως τις κατωτέρω οδηγίες: ΟΔΗΓIΕΣΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Οι παραπομπές στη βιβλιογραφία θα πρέπει να γίνονται με υποσημειώσεις που παραπέμπουν στο κάτω μέρος της σελίδας και όχι στο τέλος της εργασίας. Η μορφή των παραπομπών πρέπει να είναι ως εξής:  Τα ονόματα των συγγραφέων παρατίθενται κατ’ αλφαβητική σειρά στην ονομαστική με έντονα (Bold) γράμματα, το δε αρχικό του μικρού ονόματος αναγράφεται πριν το επίθετο, ακολουθεί κόμμα, ο τίτλος του βιβλίου σε italic και ο χρόνος έκδοσής του, π.χ. Ε. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου ΙΙ, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα- Κομοτηνή, 2006.  Όταν πρόκειται για έργο με δύο συγγραφείς, τα ονόματα χωρίζονται με κάθετο, π.χ. – Η. Αναστασιάδης / Κ. Ρόκας  Όταν πρόκειται για συμβολή σε συλλογικό τόμο, μετά το όνομα ακολουθεί ο τίτλος του άρθρου εντός εισαγωγικών, ο τίτλος του συλλογικού έργου σε italic, οι εκδόσεις, η χρονιά έκδοσης και η σελίδα. π.χ. Ελ. Συμεωνίδου-Καστανίδου, «Οι ποινικές διατάξεις για την εμπορευματοποίηση ανθρωπίνων οργάνων», σε Εμβάθυνση στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2008, Αθήνα, σελ. 739 επ.  Όταν πρόκειται για άρθρο δημοσιευμένο σε περιοδικό, μετά το όνομα ακολουθεί ο τίτλος του άρθρου εντός εισαγωγικών, η συντομογραφία του περιοδικού σε italic, το έτος του, ο αριθμός τεύχους και ο αριθμός της σελίδας. π.χ. Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, «Το Σχέδιο Νόμου για τν ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή και ο αντίλογος στις αντιδράσεις εναντίον του», ΧρΙΔ, 2002, Τεύχ. 2, σελ. 676 επ.  Όταν πρόκειται για άρθρο δημοσιευμένο σε ηλεκτρονικές πηγές, μετά το όνομα ακολουθεί ο τίτλος του άρθρου ακολουθεί ο τίτλος του άρθρου εντός εισαγωγικών, το έτος, το ακριβές URL και η ημερομηνία πρόσβασης μέσα σε παρένθεση

π.χ. Α. Μανιτάκης, «Το δημοκρατικό πολίτευμα», 2014, http://www.constitutionalism.gr/site/manitakis-dimokratia/ (πρόσβαση 17/1/2019).  Πρώτα παρατίθεται η ελληνική βιβλιογραφία και μετά η ξενόγλωσση, ενώ αν είναι εκτενής καλό είναι να διακρίνεται και σε Έργα, Αρθρογραφία, Νομολογία κ.ο.κ. ανάλογα με τις πηγές.

ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ :  Τα ως άνω αναφορικά με την παράθεση της βιβλιογραφίας ισχύουν και για τις παραπομπές στις Υποσημειώσεις. Επίσης για λόγους ομοιομορφίας, στις υποσημειώσεις προτείνεται η χρήση των ακόλουθων: o Βλ. ή Πρβλ. o op.cit. o supra, infra o idem  Η αναφορά σε ΦΕΚ γίνεται ως εξής: π.χ. ΦΕΚ Α΄ 23/12.2.2003

29 Προβολές0 Σχόλια
bottom of page