top of page

Καταστατικό

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ίδρυση – Επωνυμία - Έδρα

 

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας» ή «ΔΙ.Ν.Ι.Ε.» στα Ελληνικά και «Junior Doctors’ Network – Hellas» ή «JDN-Hellas» στα Αγγλικά, με έδρα την Αθήνα.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

 

Βασικός σκοπός του Δικτύου είναι:

Η δημιουργία ενός φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, τη συζήτηση θέσεων, την ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν σε θέματα ενδιαφέροντος για τους νέους ιατρούς, συμπεριλαμβανομένων (και όχι μόνο) της δημόσιας υγείας, της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των ασφαλών συνθηκών εργασίας, και της κινητικότητας των νέων ιατρών. Η δομή και λειτουργία του ΔΙ.Ν.Ι.Ε. βασίζεται στο αντίστοιχο “Junior Doctors’ Network-JDN of Associate Members of the World Medical Association-WMA” (JDN-WMA), το οποίο ιδρύθηκε το 2011 στην Ουρουγουάη και δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο.

Το ΔΙ.Ν.Ι.Ε. είναι ένα μη-κυβερνητικό, μη-κερδοσκοπικό Σωματείο.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

 

Το Σωματείο έχει περιοριστικά τον παραπάνω σκοπό. Χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, απαγορεύεται κάθε παρέκκλιση.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

 

Οι σκοποί του Δικτύου επιτυγχάνονται:

 1. Με τη συμμετοχή, διαπραγμάτευση και συζήτηση των μελών του με τα μέλη του JDN-WMA και με τα Τακτικά και Συνδεδεμένα μέλη (Associate members) του WMA πάνω σε ζητήματα που αφορούν στους νέους ιατρούς.

 2. Με τη συνεργασία των μελών του με τα μέλη του JDN-WMA και με τα Τακτικά και Συνδεδεμένα μέλη του WMA και με άλλους φορείς ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των νέων ιατρών που είναι εγγεγραμμένοι ως Συνδεδεμένα μέλη του WMA.

 3. Με το να αναπτύσσει βιβλιοθήκη βιβλιογραφικών αναφορών πάνω σε ζητήματα ενδιαφέροντος των νέων ιατρών, συμπεριλαμβανομένων (και όχι μόνο) ανασκοπήσεων της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, ερευνών, αναφορών από συναντήσεις και συνέδρια, και κειμένων θέσεων (policy statements, white papers, resolutions κ.ά).

 4. Με το να παρέχει ενημέρωση πάνω σε τρέχοντα ζητήματα ενδιαφέροντος των νέων ιατρών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία με το JDN-WMA και τους Ιατρικούς Συλλόγους – μέλη του WMA και άλλους φορείς.

 5. Με το να οργανώνει εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες επαγγελματικής ανέλιξης και να αναπτύσσει σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για τους νέους ιατρούς.

 6. Με το να συντονίζει και να παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την έρευνα στη δημόσια και παγκόσμια υγεία (global health), ευκαιρίες για κλινική άσκηση και ανταλλαγές που απευθύνονται σε νέους ιατρούς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 7. Με το να αναπτύσσει και διεξάγει σχετικά προγράμματα και δράσεις «ΑΠΟ νέους ιατρούς, ΓΙΑ νέους ιατρούς» ή δράσεις απευθυνόμενες προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

 8. Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο που θα επιλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ως πρόσφορο για την ηθική και υλική ενίσχυση του έργου του Δικτύου.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

 

Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία της λειτουργίας του και διέπεται μόνο απ’ τις διατάξεις του καταστατικού και της σωματειακής νομοθεσίας.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

 

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και παλαιά (Alumni).

Α) Τακτικά μέλη είναι τα ιδρυτικά μέλη και όλοι οι νέοι ιατροί, απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής που ζουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Ως νέοι ιατροί νοούνται εκείνοι που δεν έχουν συμπληρώσει δεκαπέντε (15) έτη από την αποφοίτησή τους. Τα τακτικά μέλη οφείλουν να στηρίζουν τους καταστατικούς σκοπούς του Δικτύου. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να τα αποδεχθεί, εφόσον πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του Δικτύου και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτού. Τα τακτικά μέλη παροτρύνονται όπως εγγραφούν ως Συνδεδεμένα μέλη του WMA, εφόσον το επιθυμούν.

Β) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. , άτομα που έχουν συμβάλει ηθικά ή υλικά στην ευόδωση των σκοπών του Δικτύου και έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες.

Γ) Ως παλαιά μέλη (Alumni) νοούνται τα τακτικά μέλη που έχασαν την ιδιότητα του τακτικού μέλους, λόγω παρέλευσης δεκαπέντε (15) ετών από την αποφοίτησή τους και δεν θεωρούνται πλέον νέοι ιατροί.

Ο αριθμός των μελών ορίζεται απεριόριστος.

 

ΆΡΘΡΟ 7ο

 

Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται στην καταβολή ποσού για εγγραφή και ποσού για ετήσια συνδρομή προς το Σωματείο που το ύψος τους κανονίζεται ετησίως από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται α) Να καταβάλλουν τακτικά τις προς το Σωματείο συνδρομές τους, β) Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις (Ετήσιες Συναντήσεις) και γ) Να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού και στους κανονισμούς του Σωματείου.

Η αδικαιολόγητη παράλειψη καταβολής της ετήσιας συνδρομής του μέλους, επί 12 μήνες, συνεπάγεται τη διαγραφή του, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του ταμία με συστημένη επιστολή και προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της επιστολής.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

 

Κάθε μέλος το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και στους σκοπούς του Σωματείου, ή δημιουργεί προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης (Ετήσιας Συνάντησης), ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Σωματείου, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να προσβληθεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης (Ετήσιας Συνάντησης) μέσα σ’ ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της, η οποία αποφαίνεται οριστικά.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

 

Πόροι του Δικτύου είναι:

 1. Οι τακτικές συνδρομές των μελών.

 2. Οι προαιρετικές εισφορές των μελών.

 3. Τα πάσης φύσεως έσοδα από τη λειτουργία του, όπως έσοδα από πώληση εντύπων, δελτίων και λοιπών εκδόσεων κλπ.

 4. Οι δωρεές, κληροδοσίες και άλλες χορηγίες προς το Δίκτυο.

Δωρεές ή Διαθήκες που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες που είναι αντίθετες στους σκοπούς του, δεν γίνονται δεκτές.

Η διάθεση των κεφαλαίων του σωματείου γίνεται μόνο κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρείται στα πρακτικά του, υπέρ των σκοπών του.

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και το Μέλος. Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών ορίζεται σε τρία (3), που αναπληρώνουν τα παραπάνω τακτικά, όταν απουσιάζουν προσωρινά ή οριστικά για λόγους ασθενείας ή για άλλη δικαιολογημένη αιτία.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

 

Μετά την εκλογή από την αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση (Ετήσια Συνάντηση), συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτείται σε Σώμα, με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταμία και Μέλους, καθώς και τριών (3) αναπληρωματικών μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν’ αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση του Σωματείου και τη διαχείριση της περιουσίας του, πλην της ακίνητης περιουσίας, για την οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση (Ετήσια Συνάντηση), καθώς και των υποθέσεων εκείνων που από το νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης (Ετήσιας Συνάντησης).

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις του παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο, είτε με τη φυσική παρουσία των μελών του είτε ηλεκτρονικά μέσω τηλεδιάσκεψης (online meeting). Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό. Η αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

 

Κενές θέσεις Συμβούλων, που δημιουργήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη και κατά τη σειρά της επιτυχίας τους. Εφ’ όσον ο αριθμός των μελών της Διοίκησης δεν ανέρχεται σε πέντε (5), το Σωματείο μπορεί να διοικηθεί κατ’ εξαίρεση από τριμελές Δ.Σ. αποτελούμενο από τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα, προσωρινά, μέχρι το χρόνο διεξαγωγής της επόμενης Γενικής Συνέλευσης (Ετήσιας Συνάντησης).

 

ΑΡΘΡΟ 16ο

 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μονοετής.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία του σκοπού του μπορεί να συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας και να ορίζει ειδικούς συνεργάτες και τεχνικούς συμβούλους από τα μέλη του σωματείου ή από μη μέλη του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Α) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε δικαστικής, πολιτικής, φορολογικής ή άλλη αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου σ’ όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου, συγκαλεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις (Ετήσιες Συναντήσεις), τις τακτικές (μηνιαίες) ή έκτακτες τηλεδιασκέψεις (online meetings) του Δικτύου, καθώς και τις συνεδριάσεις ή τηλεδιασκέψεις (online meetings) του Διοικητικού Συμβουλίου, με την υποχρέωση να συγκαλεί αυτό και έκτακτα, εφόσον δύο απ’ τους συμβούλους ζητήσουν την σύγκλησή του. Υπογράφει τα πρακτικά, επιβλέπει τη διαχείριση του Ταμία, κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο, στον οποίο και δίνει εντολή για κάθε δαπάνη.

Υπογράφει κάθε έγγραφο του σωματείου και φροντίζει γενικά για την προαγωγή και ανάπτυξη του σωματείου. Φροντίζει γενικά για την τήρηση και εφαρμογή του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Σωματείου, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης (Ετήσιας Συνάντησης) και του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνοντας κάθε εξασφαλιστικό μέτρο των συμφερόντων του σωματείου ακόμα δε και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν από την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντά του.

Τέλος, στα καθήκοντα του Προέδρου συμπεριλαμβάνεται και η ενημέρωση των Συνδεδεμένων μελών και των μελών της Γενικής Συνέλευσης του WMA σχετικά με τις δράσεις του Δικτύου, και η σύναψη σχέσεων συνεργασίας με άλλους φορείς.

 

Β) O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται, τον αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, η αναπλήρωση μπορεί να γίνει από αυτόν ο οποίος θα ορισθεί απ’ τα παρόντα μέλη.

 

Γ) Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γραμματέας επιμελείται να προΐσταται των γραφείων του Σωματείου, εφόσον αυτά υφίστανται. Ο Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων (Ετήσιων Συναντήσεων) και των συνεδριάσεων ή τηλεδιασκέψεων (online meetings) των μελών του Σωματείου και αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει με τον Πρόεδρο ή μόνος του κατ’ εξουσιοδότηση του Προέδρου κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το Μητρώο των μελών και φυλάει τη

σφραγίδα του σωματείου. Ακόμη, μεριμνά για την προώθηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης των δελτίων τύπου και των ανατυπώσεων του Σωματείου. Επιμελείται για την προετοιμασία και άρτια οργάνωση των δημοσίων εκδηλώσεων υποδοχών, φιλοξενιών, και λοιπών δραστηριοτήτων του Σωματείου, υλοποιώντας τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις εντολές που θα του δοθούν, υποχρεούμενος πάντα να κινείται στα ανωτέρω πλαίσια και συνεργαζόμενος στενά με τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον Γραμματέα όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται ν’ ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά το Μέλος, και αυτό, ένας που θα ορισθεί απ’ τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Δ) Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας κρατεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του Σωματείου και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Συντάσσει καταστάσεις της ταμειακής κίνησης που τις υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο όταν αυτό συνεδριάζει ή στο τέλος κάθε εξαμήνου. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα με τα σχετικά παραστατικά έγγραφα.

Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέσει σε οποιαδήποτε Τράπεζα στο όνομα του Σωματείου τα εισπραττόμενα χρήματα με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά απ’ το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για έλεγχο το Ταμείο του Σωματείου όποτε αυτό ήθελε κρίνει αναγκαίο. Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Διοικητικό Συμβούλιο για τις καθυστερούμενες. Ο Ταμίας με τον Πρόεδρο, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν το δικαίωμα να κάνουν ανάληψη απ’ τις καταθέσεις ή κι όλες τις καταθέσεις.

 

Ε) ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Το Μέλος, συμμετέχει ως ισότιμος Σύμβουλος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθιστά το Γραμματέα όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του και γενικά ενεργεί προς το συμφέρον του Σωματείου

σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων (Ετήσιων Συναντήσεων) και του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση (Ετήσια Συνάντηση) απ’ την ελεγκτική επιτροπή. Η ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους σε περίπτωση δε ισοψηφίας, εκείνος που θα ευνοηθεί απ’ την κλήρωση. Η Ελεγκτική Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και υποβάλλει έγγραφες εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση (Ετήσια Συνάντηση). Η θητεία της είναι μονοετής, όπως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το μέλος που μειοψηφεί μπορεί να διατυπώσει έγγραφα τη διαφωνία του. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα δύο τουλάχιστον από τα τρία τακτικά της μέλη.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ)

 

α) Η Γενική Συνέλευση (Ετήσια Συνάντηση) αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου. Συνέρχεται τακτικά μια φορά κάθε χρόνο, έκτακτα δε κάθε φορά που αποφασίζει κάτι τέτοιο το Διοικητικό Συμβούλιο ή που ήθελε ζητήσει κάτι τέτοιο το ½ των μελών με έγγραφη αίτηση, οπότε πρέπει να συγκαλείται μέσα σε 15 ημέρες από τότε που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση των μελών.

β) Η Γενική Συνέλευση (Ετήσια Συνάντηση) βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τα μισά απ’ τα μέλη, τα οποία πρέπει να είναι ταμειακά εντάξει. Εάν δεν υπάρχει απαρτία καλείται ξανά το πολύ σε δεκαπέντε (15) ημέρες απ’ την χρονολογία της συνέλευσης, που ματαιώθηκε και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα ανεξάρτητα απ’ τον αριθμό των παρόντων μελών.

γ) Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση (Ετήσια Συνάντηση) πρέπει ν’ αναφέρει το οίκημα, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (πρόγραμμα-ατζέντα), γνωστοποιείται δε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα προς τα τακτικά μέλη του Σωματείου μέσω της λίστας ηλεκτρονικής επικοινωνίας του Σωματείου (Google Group), το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της.

δ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (Ετήσιας Συνάντησης) παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Η απόφαση σε θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη.

ε) Η Γενική Συνέλευση (Ετήσια Συνάντηση) των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του. Η τακτική Γενική Συνέλευση (Ετήσια Συνάντηση) εκλέγει κάθε χρόνο, τη Διοίκηση, την ελεγκτική Επιτροπή και εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της διοίκησης.

στ) Της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ετήσιας Συνάντησης) προεδρεύει ένα μέλος του Σωματείου που εκλέγεται απ’ τα παρόντα μέλη, της δε έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Ετήσιας Συνάντησης), ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ) Η Γενική Συνέλευση (Ετήσια Συνάντηση) αποφασίζει για τροποποίηση του Καταστατικού και για διάλυση του Σωματείου, όπου απαιτείται η παρουσία των μισών μελών και η πλειοψηφία των ¾ κατά το άρθρο 99 Α.Κ.

η) Η Γενική Συνέλευση (Ετήσια Συνάντηση) ανακηρύσσει τους δωρητές και ευεργέτες του Σωματείου.

θ) Στις αρχαιρεσίες κατέρχονται οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο σε κοινό ψηφοδέλτιο, που σ’ αυτό γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά τα επώνυμά τους. Εκλογικό σύστημα ορίζεται το πλειοψηφικό. Οι εκλογείς έχουν δικαίωμα να βάλουν μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο για Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρεις (3) για Ελεγκτική Επιτροπή.

ι) Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής πρόεδρος. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων και αυτή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τη σειρά της επιτυχίας τους.

Για όλα αυτά συντάσσει πρακτικό.

 

ΑΡΘΡΟ 20ό

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ (ONLINE MEETINGS)

 

Λαμβάνοντας υπόψιν τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και φροντίζοντας για την εύρυθμη λειτουργία του, την ενίσχυση της συμμετοχής των μελών του στις δραστηριότητές του, αλλά και εξαιτίας του διαφορετικού τόπου κατοικίας των μελών του Σωματείου, συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) φορά κάθε μήνα, τηλεδιάσκεψη (online meeting) με ελεύθερη συμμετοχή όλων των μελών του Σωματείου. Η ημερομηνία και ο τρόπος διεξαγωγής αποφασίζεται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των μελών μετά από έκκληση του Προέδρου ή άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Την επίσημη πρόσκληση απευθύνει ο Πρόεδρος με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνει την ατζέντα της διάσκεψης και το οποίο αποστέλλει στη λίστα ηλεκτρονικής επικοινωνίας του Σωματείου (Google Group) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της. Τηλεδιασκέψεις μπορεί να συγκαλεί και το Διοικητικό Συμβούλιο προς αντικατάσταση των συνεδριάσεών του διά φυσικής παρουσίας των μελών του.

 

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Το Σωματείο έχει λογότυπο (logo) χρώματος μπλε, που απεικονίζει τρεις φιγούρες με τα χέρια ενωμένα σε συστοιχία και την επιγραφή «JDN Hellas» από κάτω. Έχει δε και επίσημη σφραγίδα που φέρει το λογότυπο και κυκλικά γύρω του τις λέξεις «Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδας».

 

ΑΡΘΡΟ 22ο

 

Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρούν απ’ το Σωματείο οποτεδήποτε. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η λογιστική χρονιά αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

 

ΑΡΘΡΟ 23ο

 

α) Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται απ’ το καταστατικό, θα ρυθμίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις (Ετήσιες Συναντήσεις), αφού τηρούνται οι διατάξεις των νόμων.

β) Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την κανονική λειτουργία του καθώς και των υπηρεσιών του, επιτροπών, προγραμμάτων και ομάδων εργασίας. Οι εν λόγω εσωτερικοί κανονισμοί πρέπει να εγκρίνονται απ’ τις Γενικές Συνελεύσεις (Ετήσιες Συναντήσεις) χωρίς να έχουν δικαίωμα να τροποποιούν τις διατάξεις του Καταστατικού.

γ) Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του περιέρχεται στον Παγκόσμιο Ιατρικό Σύλλογο (World Medical Association – WMA Inc.).

 

ΑΡΘΡΟ 24ο

 

Το παρόν καταστατικό που περιέχει είκοσι τέσσερα (24) άρθρα εγκρίθηκε σήμερα απ’ τους ιδρυτές και θα ισχύσει από την εγγραφή του Σωματείου στα τηρούμενα βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

Αθήνα 28/09/2014

 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

bottom of page