Τοπική εκπροσώπηση

Το Δίκτυο διαθέτει 3μελείς επιτροπές νοσοκομειακών Νέων Ιατρών σε νοσοκομεία της χώρας:
Γ.Ν. Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.
Τριμελής Επιτροπή 2019-2020